Black’s Pronunciation Guide: consonants: b: bark  ch: beach  d: dawn  f: flower  g: gh: hold  hw: while  j: juice  k: kiss  l: leaf  m: moon  n: night  n: blanc  ng: song  p: petal  r: rain  s: sun  sh: flash  t: term  th: theft  th: there  v: vine  w: water  y: year  z: zoo  zh: vision; vowels: ə: burden  a: caah: park  ahr: star  air: hare  aw: laay: page  e: leee: seeer: deer  er: merit  i: risk  ı: time  o: moss  oh: loaoo: poooor: tour  or: courow: allow  oy: join  u: run  uu: pull  uur: plural

IPA Pronunciation Guide: consonants: b: but  d: dog  f: few  g: get  h: hj: yes  k: cat  l: leg  m: man  n: np: pen  r: red  s: sit  t: top  v: van  w: wz: zoo  ʃ: shʒ: vision  θ: thin  ð: this  ŋ: ring  tʃ: chip  dʒjar; vowels: a: ca ɑ: French pa ɑː: ar ɛ: be e: French été  əː: her  ɪ: sii: cosy  iː: see  ɒ: ho ɔ: French homme  ɔː: saw  o: French eau  ʌ: ru ʊ: pu u: French tout  uː: too  yː: German grü ə: ago  ʌɪ: my  aʊ: how  eɪ: day  əʊ: no  ɛː: hair  ɪə: near  ɔɪ: boy  ʊə: poor  ʌɪə: tire  aʊə: sour; stresses: ˈ: primary stress, ˌ: secondary stress on following syllable

International Phonetic Alphabet symbols not displaying properly?